dijous, 20 de febrer de 2014

PREINSCRIPCIÓ CURS 2014-2015

LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ A LA CONSERGERIA DE L'INSTITUT DE BEGUES

HORARI: de l’11 al 21 de març de 2014
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de 15 a 17h

IMPORTANT!: Només pot fer-se una preinscripció per alumne/a i s'ha de lliurar al centre que figuri en primer lloc.

DOCUMENTS NECESSARIS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 2014-2015

1. Documentació que s’ha de presentar EN TOTS ELS CASOS.
a.       Imprès de preinscripció amb totes les dades que es demanen.
b.      Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
c.       Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
d.      Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
e.       Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
f.        De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

 2. Documentació acreditativa dels diferents CRITERIS DE BAREMACIÓ, que NOMÉS s’ha de presentar  SI S'AL·LEGUEN:

a) Renda anual de la unitat familiar:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
b) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
- Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
c) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:
- S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
- S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
- Si, d’acord amb el previst a l’article 10.1 del Decret 75/2007, s’al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic, amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
d) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans:
- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
e) Condició legal de família nombrosa o monoparental:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
f) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
g) Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud:
El pare, la mare, els tutors o els germans que hagin estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
h) Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música o dansa i l’educació secundària obligatòria:
Declaració al fer la sol·licitud i, en el moment de formalitzar la matrícula, acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
i) Alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment:
Certificat del Consell Català de l’Esport.
j) Esportista d’alt rendiment o alt nivell:
Per acreditar aquesta condició s’ha de presentar còpia del DOGC o BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne/a, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys, o certificat del Consell Català de l’Esport on s’acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne/a.

LINKS A:
CALENDARI
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ ENS/260/2014, de 7 de febrer


CALENDARI

Concurs fotos matemàtiques

Imatges de l'institut