dijous, 4 d’octubre de 2012

Concurs obert de contractació del servei de neteja de l'Institut de Begues

L'Institut de Begues ha començat el procediment obert de licitació del servei de neteja pels anys 2013 i 2014.

Aquesta contractació té com a objecte la prestació del servei de neteja del centre escolar Secció d’Institut de Begues, així com l’aportació de tota maquinària, estris, productes de neteja, sistemes de recollida selectiva, i els accessoris, elements fungibles i consumibles necessaris per a la prestació integral i completa del servei i gestió de residus, tot això amb les especificacions detallades al plec de prescripcions tècniques i als seus annexos.

El plec de prescripcions administratives el trobareu al següent enllaç: administratives

El plec de prescripcions tècniques el trobareu al següent enllaç: tècniques.

Ha estat publicat al DOGC el dia 10 d'octubre. (LINK)

Per tant el termini per lliurar documentació és dimecres 24 d'octubre a les 14h.

CALENDARI

Concurs fotos matemàtiques

Imatges de l'institut